ติดตั้งปั๊มลมสกรู August SFC75 (100HP) ครบชุด บริษัท ไนซ์แอพพารอล จํากัด

ขอขอบพระคุณลูกค้า บริษัท ไนซ์แอพพารอล จํากัด ที่ให้ความไว้วางใจให้ทางบริษัท เข้าติดตั้งเครื่องปั๊มลม August SFC75 (100HP) ครบชุดขอขอบคุณทีมช่าง ทํางานติดตั้งปั๊มลมเสร็จสมบูรณ์